Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na seminarium: Wymagania prawa w zakresie ochron osobistych, w tym doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem norm zharmonizowanych część I.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza na seminarium:

Wymagania prawa w zakresie ochron osobistych, w tym doboru środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem norm zharmonizowanych
część I.


Program seminarium:

  • Definicja środków ochrony indywidualnej. Wymagania Kodeksu pracy w zakresie ochron indywidualnych: regulamin pracy, obowiązek zwrotu, obowiązki pracownika i pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami, tabela norm przydziału ŚOI, konsultacje z pracownikami, odpowiedzialność wykroczeniowa
  • Wybrane przepisy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny prac. Dyrektywa 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego.
  • Dyrektywa 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego: zasady stosowania ŚOI, ogólne zasady doboru, łączenie ŚOI, określenie warunków stosowania ŚOI.
  • Wymagania norm zharmonizowanych w zakresie doboru rękawic ochronnych oraz sprzętu ochrony oczu i twarzy.

Termin seminarium:

  • 16 marca 2012r. – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4 (sala szkoleniowa nr 319, III piętro).

Prowadzący seminarium:

Jarosław Nyzio–Starszy Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie, wykładowca prawa pracy w tematyce nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, członek Rady Europy grupy ekspertów ds. dyrektywy 89/686/EWG, przedstawiciel Polski w unijnej grupie ADCO współpracy nadzorów rynku ds. dyrektywy 89/686/EWG, ekspert Komisji Europejskiej ds. dyrektywy 89/686/EWG.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej listownie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninieul. Zakładowa 4 62-510 Konin, faxem pod numer 63 242 22 29 lub e-mailem na  adres agnieszka.ogly(at)arrkonin.org.pl


Seminarium jest finansowane z projektu Enterprise Europe Network.  Wstęp wolny!


Liczba uczestników ograniczona – do 15 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Program Seminarium – pobierz

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Enterprise Europe Network
przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie