Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Refundacja kosztów przygotowania i złożenia wniosku w 7PR dla MŚP!

Wsparcie na uzyskanie grantu to możliwość refundacji kosztów przygotowania i złożenia aplikacji do 7. Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innych międzynarodowych programów innowacyjnych (także ogłaszanych i wdrażanych poza UE).

Refundacja może obejmować do 100% wydatków poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, przy czym nie może to być więcej niż 75 tys. złotych, jeśli jest on koordynatorem projektu lub maksymalnie 35 tys. złotych – jeśli jest partnerem w projekcie.

W 2. rundzie naboru w 2012 roku, do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje kwota ok. 1,5 mln złotych, niewykorzystanych środków, po pierwszej rundzie.

Jednocześnie można uzyskać refundację kosztów przygotowania i złożenia kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe do międzynarodowych programów innowacyjnych działających od 2007 r.

Jednym z warunków udzielenia przez PARP wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego złożonego do międzynarodowego programu innowacyjnego. W przypadku 7. Programu Ramowego pozytywna ocena formalna wynika z opisu i punktacji, zawartych w Evaluation Summary Report. Refundacji mogą podlegać także wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego w ramach 7. Programu Ramowego, który nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do otrzymania dofinansowania z KE albo z innych przyczyn nie został zrealizowany, pod warunkiem, że otrzymał pozytywną ocenę formalną.

Refundacja wydatków może zostać przyznana zarówno w przypadku samodzielnego przygotowania wniosku projektowego przez przedsiębiorcę, jak i zleconego do przygotowania stronom trzecim, np. osobom fizycznym, innym przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym.

Międzynarodowy program innowacyjny to program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi przedsiębiorców, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych (definicja badań naukowych i prac rozwojowych znajduje się w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

W przypadku wątpliwości, czy dany program spełnia kryteria międzynarodowego programu innowacyjnego, kwalifikowanego w ramach Wsparcia na uzyskanie grantu, można zadać pytanie ekspertom PARP wysyłając je na adres e-mail: granty@parp.gov.pl.

Listę programów, które spełniają wymogi międzynarodowego programu innowacyjnego można znaleźć na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl/granty). Lista jest aktualizowana na bieżąco. Na tej stronie można znaleźć także dokumenty programu wraz z innymi informacjami.