Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z ekspertem (QuAD) – 1.1.E RPO WD

Zapraszamy na QuAD – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat.

Temat konsultacji:
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat
(Schemat 1.1.E RPO WD)
Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 22 października 2013 roku

Termin: 22 październik, w godzinach od 10:00 do 15:35

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertami, dotyczących omówienia aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest 4 100 000 euro.

W ramach schematu 1.1.E Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność do 2 lat przewidziano dofinansowane realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju. Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje, które obejmują:
• Inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:
– utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
– rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub,
– dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,
– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
• Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

O wsparcie w ramach schematu 1.1 E mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą do 2 lat (licząc od daty rejestracji), prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
1) Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną:
do 60 % wydatków kwalifikowanych – z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, dla których poziom dofinansowania wynosi 40%.
2) Dla wydatków związanych z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych:
do 50 % wydatków kwalifikowanych
3) Dla wydatków związanych z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing (dofinansowanie niezbędnych do prawidłowego wdrożenia projektu inwestycyjnego szkoleń specjalistycznych dla pracowników mikroprzedsiębiorstw):
do 45 % wydatków kwalifikowanych + 10% w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych.
Wysokość udziału cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakres konsultacji obejmować może:
• kwalifikowalność projektu i wydatków
• kryteria oceny wniosków, punktacja
• sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
• generator wniosków
• stosowane procedury

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Ekspertami prowadzącymi konsultacje będą Pani Maja Zacharewicz oraz Pan Robert Hadaś – Specjaliści z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc.

Informacji udziela:
Karolina Sobocińska , telefon 74 64 80 437

Więcej na: www.darr.pl/pl/23/nse/1/1034/Bezplatne_konsultacje_z_ekspertem