Enterprise Europe Network | Polska Zachodnia

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych wynków

Bezpłatne konsultacje z Ekspertem!

Zapraszamy na QuAD – indywidualne konsultacje z ekspertem dotyczące dotacji inwestycyjnych dla MŚP wspierających innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Temat konsultacji: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki). (Schemat 1.1.A2 RPO WD) Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, Szczawno-Zdrój, 21 stycznia 2014 roku

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertami, dotyczących omówienia aktualnie trwającego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dolnośląskich przedsiębiorców. Do podziału jest 9 610 076,47 euro.

W ramach schematu 1.1.A2 RPO WD przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej. Ze środków działania wspierane będą nowe inwestycje: • w ruchome środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:  utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,  rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,  dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub,  zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; • stanowiące nabycie ruchomych środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

O wsparcie w ramach Schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP, tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu), oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: a) Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną (tj. nabyciem ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych):  do 60% wydatków kwalifikowalnych dla małych i mikroprzedsiębiorców,  do 50% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,  do 40% wydatków kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących przeważającą działalność gospodarczą w sektorze transportu. b) Dla wydatków związanych z pracami przygotowawczymi i usługami doradczymi związanymi z przygotowaniem nowej inwestycji oraz usługami doradczymi związanymi z realizacją nowej inwestycji do 50 % wydatków kwalifikowalnych. c) Dla wydatków z wykorzystaniem mechanizmu cross-financing do:  35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,  45% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorców.

Zakres konsultacji obejmować może: • kwalifikowalność projektu i wydatków • kryteria oceny wniosków, punktacja • sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej • generator wniosków • stosowane procedury

Przewidujemy, że nasz ekspert przeprowadzi z każdym z uczestniczących przedsiębiorców 30-45 minutową bezpośrednią rozmowę, podczas której odpowie na pytania zadane przez uczestników.

Miejsce: Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój Sala Konferencyjna 101A

Termin: 21 stycznia 2014, w godzinach od 10:00 do 15:35 Rejestracja: Zgłoszenia prosimy przesyłać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM do dnia 17 stycznia br. pocztą, e-mailem, faksem lub doręczyć osobiście na adres: Enterprise Europe Network Wałbrzych / Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawińska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl, faks: 74 64 80 451

Ekspertem prowadzącym konsultacje będzie Specjalista z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona, a w związku z tym proces naboru zostanie zamknięty w momencie wyczerpania się miejsc. Informacji udziela: Karolina Sobocińska , telefon 74 64 80 437

Serdecznie zapraszamy!!!